Miksi valita meidät?

Miksi valita meidät


Tarjoamme päihdekuntoutujille asuinympäristön, jossa on tarjolla ammattitaitoista ohjausta ja vertaistukea turvallisessa ympäristössä. Kuntoutus on yksilöllistä ja hoitokodin yhteinen toiminta tukee kuntoutujien arjen hallintaa tavoitteellisesti.

Yksiköistämme löytyy kuntoutujalle hänen tarpeidensa mukainen apu ja ohjaus, oli kyse sitten lyhytaikaisesta laitoskuntoutuksesta, yhteisöllisestä asumisesta (palveluasuminen), ympärivuorokautisesta palveluasumisesta (tehostettu palveluasuminen) ja tuetusta asumisesta (tukiasuminen). Olemme kuntoutujan rinnalla koko kuntoutusmatkan ajan ja pystymme tarjoamaan kuntoutujalle hänen toimintakykyään vastaavaa palvelua sekä mahdollisuuden vastata hänen toimintakykynsä muutoksiin.

Tuen ja ohjauksen tavoitteena on, että asiakas kuntoutuu omien voimavarojensa mukaan ympärivuorokautisesta hoidosta yhteisöllisen asumisen ja tuetun asumisen kautta mahdollisimman itsenäiseen elämään. Vahvuutenamme on vankka asiantuntijuus päihdekuntoutujille suunnattujen palveluiden tuottamisessa.


Aktiivinen arki tukee arjen hallintaa

Kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet ovat lähtökohtana, kun hoitoa ja kuntoutusta suun­nitellaan. Kuntoutussuunnitelman laatimisessa ovat mukana myös kuntoutujan läheiset ja koti­kunnan edustajat sekä hoitohenkilökuntamme.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja vertaistuki kuuluvat yksiköidemme arkeen. Arkipäivien toiminta tukee arjen hallintaa ja tuo elämään rytmiä ja merkityksellisyyttä. Yhdessä opetellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Yhteistä ohjelmaa on tarjolla joka päivä. Kaikki ovat mukana vertaistukiryhmissä ja lisäksi viikoittain suunnitellaan yhteisesti juhlat, retket ja liikunta. Jokainen osallistuu omien voimavarojensa mukaan työ- tai päivätoimintaan tai opiskeluun.

Omaohjaaja ja muut hoitotyön ammattilaiset apuna

Oma kuntoutusohjaaja motivoi ja tukee kuntoutujaa kohti tavoitteita. Hoitokotiemme psykiatrisilla sairaanhoitajilla, sosionomeilla, toimintaterapeuteilla ja lähihoitajilla on vahva mielenterveys- ja päihdetyön erikoisosaaminen.

Käytössämme on toimintakykymittareita, kuten esimerkiksi TUVA®, joka antaa tietoa kuntoutujan palvelun ja tuen tarpeesta. Tietoa hyödynnetään asukkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman laadinnan sekä tilanteen seurannan ja arvioinnin apuvälineenä.

Turvallista ja viihtyisää asumista

Jokainen kuntoutuja asuu omassa huoneessaan, jonka hän saa sisustaa omilla huonekaluillaan mieleisekseen. Kuntoutujat ovat osa yhteisöä, jonka vertaistuki on usein tärkeä tekijä koko kuntoutumisprosessissa.

Toipumisorientaatio toimintafilosofiana

Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuvat asiakkaan voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Haluamme toimia asiakaslähtöisesti, kuntoutujaa osallistaen ja hänen omaa ääntänsä kuullen.

Kattavat palvelut ja yksilöllistä tukea

Laitoskuntoutus

Ympärivuorokautinen palveluasuminen (tehostettu palveluasuminen)

Yhteisöllinen asuminen (palveluasuminen)

Tuettu asuminen (tukiasuminen)